Lesreglement Tennis Inside

Lesreglement

 

Artikel 1.

  • Onder een lesuur wordt verstaan een tijdseenheid van 50 minuten. U heeft 60 minuten de beschikking over baan/banen. De tennisleraar heeft op 1 lesuur 10 minuten pauze.
  • Onder een les halfuur wordt verstaan een tijdseenheid van 25 minuten. U heeft 30 minuten de beschikking over de baan/banen. De tennisleraar heeft op een half lesuur recht op 5 minuten pauze.

 

Artikel 2.

Niet verschijnen op de les is voor rekening van de cursist en zal niet worden ingehaald. De lessen die zijn uitgevallen om een andere reden dan het wegblijven van de cursist of de in artikel 4 omschreven uitvallessen, zullen aan het einde van de lescyclus of tussentijds alsnog worden ingehaald

 

Artikel 3.

Het lesschema zal aan het begin van het seizoen worden vastgesteld, daarbij zal rekening worden gehouden met basisschoolvakanties en erkende feestdagen. De lesindeling zal via de mail gecommuniceerd worden.

 

Artikel 4.

Wanneer de banen niet bespeelbaar zijn en/of bij het ontstaan van onwerkbaar weer (vóór aanvang van de tennisles), zoals regen, lichtflitsen/donder kan de tennisles niet plaatsvinden. In deze voorkomende situaties wordt de eerste uitgevallen training ingehaald, de tweede training komt voor rekening van de cursist, de derde training wordt ingehaald etc. tot een maximum van 3 inhaallessen . Indien bij de inhaalperiode wederom een onwerkbare situatie is ontstaan dan wordt deze les als gegeven beschouwd. Een eenmaal gestarte les wordt als gegeven beschouwd. 

 

Artikel 5.

Voor jeugdleden geldt: Bij uitval vanwege slechte weersomstandigheden worden door de tennisleraar alternatieve lessen gegeven (zoals bijv. conditietraining, theorieles, enz.). Deze lessen gelden niet als ‘vervallen lessen’. Hiervoor stelt de vereniging een ruimte beschikbaar.

 

Artikel 6.

De cursist kan een aan hem/haar gegeven les niet overdragen aan een derde, met uitzondering van het bepaalde in artikel 10.

 

Artikel 7.

Indien de cursist middels de Tennis Training Portal http://training.etvdehelster.nl zich opgeeft voor lessen dan is de cursist verplicht het verschuldigde lesgeld te betalen.

 

Artikel 8.

Het lesgeld dient te worden voldaan door middel van automatische incasso waarvoor de cursist een machtiging afgeeft aan de tennisschool. Mocht u voor de eerste keer via een machtiging willen betalen dan ontvangt u ná inschrijving per e-mail een SEPA machtigingsformulier van de administratie van Tennis Inside.

De contractpartij wordt geacht voldoende saldo op de rekening te hebben om incasso mogelijk te maken. De cursist ontvangt voordat tot incasso wordt overgegaan een herinnering per mail.

 

 

 

Artikel 9.

Bij ziekte of afwezigheid van de trainer zal de training: 1. worden verzorgd door een vervangende trainer. 2. op een, in overleg te bepalen, later tijdstip worden ingehaald

 

Artikel 10.

Bij voortijdige beëindiging van de lescyclus door de cursist, om welke reden dan ook, vindt er geen restitutie plaats van het resterende lesgeld. Na overleg met de trainer is het mogelijk een vervanger te sturen van gelijke sterkte (in verband met groep sterkte). Een senior lid regelt een eventuele financiële regeling zelf met zijn/haar vervanger. Een eventuele financiële regeling tussen de vertrekkende en de komende cursist wordt in onderling overleg tussen de cursisten vastgesteld.

 

Artikel 11.

Tennis Inside zal de groepsindeling zo goed mogelijk verzorgen. Het is mogelijk dat tussentijdse groepswijzigingen plaatsvinden indien Tennis Inside dit wenselijk en mogelijk acht. Als er kleinere groepen moeten worden gevormd zal het lesgeld verhoudingsgewijs verhoogd worden en/of de lestijd ingekort worden. Het is niet mogelijk minder dan 19 weken te trainen.

De betreffende cursisten worden hier door Tennis Inside vroegtijdig van op de hoogte gebracht. Indien deze wijziging betrekking heeft op een selectiespeler dan zal dit worden afgestemd met de Technische commissie.

 

Artikel 12.

Indien een cursist verhinderd is, wordt hij/zij geacht dit vroegtijdig te melden bij de trainer. Hierdoor kan door de trainer een ‘inval roulatieschema’ worden gemaakt. Cursisten die een keer een les gemist hebben, kunnen (voor zover mogelijk) ingedeeld worden in het schema om de les in te halen.

 

Artikel 13.

Het bestuur van ETV de Helster kan in uitzonderlijke gevallen in overleg besluiten, dat er wordt afgeweken van bovenstaande regels.